Terugbetaling NIPT

30-06-2017

Het Koninklijk Besluit betreffende de invoering en terugbetaling van de NIPT zal niet tijdig in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Het KB zal wel retro actief in werking treden op 1 juli 2017.

 

Zoals u weet stipuleert het KB dat, om terug betaalbaar te zijn de NIPT moet geaccrediteerd zijn. Behalve de 7 centra voor medische genetica zijn er 8 niet- universitaire laboratoria die een accrediteringsaanvraag hebben gedaan, maar de auditeur, BELAC, is niet bij machte deze aanvragen tijdig te auditeren.

Het gevolg zou zijn dat patiënten alleen in de  7 erkende universitaire centra een terugbetaling kunnen verkrijgen.

Dit zou betekenen dat voor honderden zwangeren die zich vanaf 3 juli zullen aanmelden voor een NIPT test het honorarium van 260 euro voor hun test niet terugbetaald kan worden, tenzij de test verricht wordt in één van de hogergenoemde 7 centra voor medische erfelijkheid.

Op de Raad van Bestuur van het Vlaams artsensecretariaat gisterenavond 29 juni 2017 werd deze toestand besproken en is er gelukkig een mirakel oplossing gevonden in die zin dat de directeur-generaal  van het RIZIV maandag aanstaande 3 juni 2017 op het verzekeringscomité een reglement zal meedelen waarbij de patiënten die zich aanmelden in de 8 niet- universitaire labo’s die hun aanvraag voor accreditering hebben gedaan toch een terugbetaling van de NIPT test zullen krijgen, dwz slechts 8,68 euro dienen te betalen. Deze laboratoria echter dienen wel te wachten op hun “centen” tot na de administratieve accrediteringsverrichtingen.

Mede namens de Raad van Bestuur van het VAS ben ik verheugd dat deze spoed procedure en urgente mirakel oplossing voor al onze patiënten een zucht van verlichting zal geven.

 

Met mijn meest vriendelijke groeten,

 

Johan Van Wiemeersch mede namens Marc Moens Voorzitter VAS

Lid Raad van Bestuur Vlaams Artsensyndicaat

Vice-voorzitter VVOG

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht